หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลปลาปาก ตั้งอยู่ที่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  เปิดให้บริการตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 มีเครื่องไตเทียม จำนวน 14 เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 14 คน (พยาบาล 7 คนงาน7) ให้บริการกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดบริการ 3 รอบ