QA วันละดัชนี : แผนปฏิบัติการประจำปี 2550

  ติดต่อ

 สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ที่ครอบคลุมพันธกิจ ดังนี้

1. โครงการด้านพัฒนางานบริการของสำนักงานเลขานุการ  
ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้อง
อ่านหนังสือ คณะสหเวชศาสตร์
                           

2.

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค                            

3.

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก                            

4.

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการภาควิชากายภาพบำบัด                            

5.

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์                              
ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6.

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสหเวชสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนา                            

7.

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์                            


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 79012, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-05 12:04:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #qaวันละดัชนี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)