การนิเทศฯ ที่เป็นระบบนำไปสู่การจัดทำผลงานทางวิชาการ เป็นขั้นตอนดังนี้   สร้างเครื่องมือศึกษาสถาพปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ  เก็บข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ผู้รับการนิเทศต้องการ  และวิธีการนิเทศ   สร้างสื่อนิเทศ   ดำเนินการนิเทศ  เก็บข้อมูล บันทึกผล  นำเสนอ  ในรูปของการรายงานอย่างเป็นระบบ และ เผยแพร่