เมือวาน ฉันทำหน้าที่ เลขาของ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคไต นำข้อมูลความต้องการของกรรมการชมรม มาเรียบเรียงและเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนของรัฐ ในการที่จะมา ทำงาน เป็นเวทีของคนโรคไต จ.สุรินทร์

         กิจกรรมที่นำเสนอคือ

-          การเยี่ยมเยี่ยนผู้ป่วยโรคไตทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

-          การจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคไต   ปีละ 1 ครั้ง

-          การจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ป่วยระยะฟอกเลือด    ปีละ1 ครั้ง

-          การจัดทำจุลสารเผยแพร่ให้แก่สมาชิก   จุลสารราย 2 เดือน

        หมดเขตการเขียนโครงการ 15 ก.พ. วันที่ 14 ฉันก็เหนื่อยมาก กลางวันก็เขียนไม่ได้ รู้สึกมึนหัวและง่วงนอน  มาเขียนอีกที ตี สอง แล้วก็นอนต่อ มาเสร็จตอนเช้า 11 โมง ฉันก็รีบเข้าเมือง เพื่อนำเอกสารไปให้รองประธานเซ็นต์รับทราบ เพราะว่า รองประธานฟอกเลือดวันนี้พอดี  ขอเดือนนี้ ถ้าอนุมัติหน้าจะปีหน้า......แต่บางโครงการเราก็สามารถทำไปได้ปีนี้เลยโดยไม่ต้องมี

งบประมาณ

        ฉันสนใจที่จะบันทึก ข้อมูลของเพื่อนโรคไต ของแต่ละคน ความน่าสนใจ อยู่ที่ การมองโลกและชีวิต อย่างปรับตัว และยอมรับ และพร้อมที่จะเป็นผู้ตามและผู้นำ  แง่มุมของความรู้สึกและความหวัง  ความศรัทธาต่อชีวิต

      บางที คุณหัด เพื่อนขายไอศครีม จะเป็นรายแรก ที่ฉันจะเรียบเรียง ...