ในการจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนตะคร้อพิทยา สิ่งที่เราได้พบเห็นคือ การร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนแต่ละคณะสีที่ช่วยกันทำงานเรี่มตั้งแต่การประชุมคณะสี การคัดเลือกตัวนักกีฬา การบริหารจัดการภายในคณะสี การซ้อมเพลงเชียร์ ลีดเดอร์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากกระบวนการทำงานของสมาชิกแต่ละคณะสี โดยมีผู้นำเป็นแกนหลักของงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสนุกในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นในทุกๆปี และการทำงานแต่ละครั้งของนักเรียนได้แสดงถึงความสามารถด้านการบริหารงาน ความคิดสร้างสรรค์งาน การวางแผนการทำงาน ฝึกประสบการณ์การทำงานอย่างมีระบบ โดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นตัวแทนแต่ละคณะสี มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันเพื่อชัยชนะให้กับตนเองและคณะสีที่ตนสังกัด การจัดกิจกรรมกีฬาคณะสีแต่ละครั้งนั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านกีฬาอย่างหนึ่งให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านกีฬาเพื่อการแข่งขันและสามารถเป็นคนเก่งไปแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆได้