Sufficiency IT (ไอทีตามวิถีพอเพียง)

              เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง ที่อาศัยความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ อย่างมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม            

              ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการพัฒนาทั้งคน วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ และการกระทำ       

              เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ (IT) อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกระดับ ทุกเพศและวัย ซึ่งผู้ใช้เทคโนโลยีถือได้ว่าอยู่กับความได้เปรียบทางสังคม ดังนั้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ หรือเครื่องมืออุปการณ์ต่างๆ จึงต้องใช้เพื่อกระจายคุณภาพ  ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ต่อส่วนรวม แต่ประชาชนจำนวนมากนำไปใช้ในทางที่ผิดทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายในสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาครอบครัว ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาพื้นฐานของสังคม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น การนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของประชาชนในสังคม สามารถที่จะทำให้แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาถูกใช้ไปในทางที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก  จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้  ความสามารถ ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลย์ มั่นคง และยั่นยืนของชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้นการใช้ไอทีในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากำกับให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องอยู่เสมอ

           อ้างอิง   

                        WWW.MOE.GO.TH  ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์  ดร. อธิปัตย์  คลี่สุนทร

                        th.wikipedia.org/wiki เศรษฐกิจพอเพียง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  15 ม.ค. 2550