วันนี้พวกเรามาสร้างความชัดเจนในงานสังคมไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม ความสุขที่เกิดขึ้นจะได้ดี

ในวันนี้เราได้โครงการการจัดสวัสดิการสังคมซึ่ง กรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม ได้สน้บสนุนเครื่องมือในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆในชุมชน เช่นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านกลุ่มอาชีพต่างๆให้รวมกันนัดประชุมเพื่อหาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่ม ซึ่งเรียกกันว่า สภาประชาชน

 ส่วนหนึ่งจะเป็นผลดียิ่งที่มีกฏหมาย