บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง "คุณภาพ"ภาค 2

บุตระ
หลักการและความจำเป็นในการประกันคุณภาพ
หลักการและความจำเป็นในการประกันคุณภาพ
      สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก ๕ ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ บริหารงานวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้งสี่ ประการดังกล่าวข้างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีปัจจัย ทั้งจาก ภายใน และภายนอกหลายประการที่ทำให้จำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาขั้นปัจจัยดังกล่าว คือ
      (๑) ประเทศไทยยังไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจน และ บ่งชี้ได้ว่าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
      (๒) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว
      (๓) กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องเร่ง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สามารถแข่งขันกันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      (๔) จำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์กรความรู้ให้เป็นสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้ กับประชาชนในสังคม และได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
      ด้วยความจำเป็นดังกล่าว การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเกิดขึ้นด้วยกระแสความร่วม มือทางการศึกษาระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต หากสถาบันการศึกษาใดไม่มี กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโปร่งใสต่อสายตาของสังคมภายนอกแล้ว ก็ยาก ที่จะพัฒนาโอกาสความร่วมมือกับประเทศต่างๆได้ และในระยะยาวก็ยากที่จะพาบัณฑิตของ ตนก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากลได้
      ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ในการที่จะแก้ไขและพัฒนาให้สำเร็จ ต่อไป เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้อง การของสังคมได้อย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ดัชนีที่#9.2-50#sra-on-bolg

หมายเลขบันทึก: 78442, เขียน: 14 Feb 2007 @ 12:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)