Mind Map

ณัฐกานต์
Mind Map

Mind Mapคืออะไร ตอบง่ายๆว่าคือแผนที่ความคิด ช่วยในการสรุปเนื้อหาต่างๆเป็นรูปภาพ,แผนภูมิหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ประโชน์ของ Mind Map ก็คือ

l    ช่วยคิด l    ช่วยจำ l    เก็บทำเป็นเอกสาร

การนำมาประยุกต์ใช้    (1) เครื่องช่วยการอ่าน (2)เครื่องมือในการประชุม (3) เครื่องมือการวางแผน (4) เครื่องมือสรุปหมวดหมู่ความรู้ (5) ใช้เป็นเอกสารและช่วยจำ

1.    เครื่องมือในการอ่าน  การอ่านหนังสือควรสรุปประเด็นสำคัญ โดยเขียนในรูป Mind Map ในยามที่เราต้องการค้นหาใจความสำคัญ  ก็เพียงแค่นำ Mind Map มาทบทวน        ก็จะช่วยสรุปให้เกิดความเข้าใจแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย 2.    เครื่องมือในการประชุม    การประชุมที่ระดมความคิดมักใช้เวลามาก  เพียงแค่มีผู้บันทึกผลการประชุม  โดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์ บนกระดาน  ทุกคนก็จะมีจุดสนใจร่วมกันและร่วมกันคิด-ร่วมกันทำ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                  3.    เครื่องมือสำหรับการวางแผน    การวางแผนงาน แผนธุรกิจ แผนชีวิต  ย่อมประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  บ่อยครั้งเราพบกับความยากลำบากในการคิด  คิดได้ไม่ครบ คิดไม่ออก  แต่ถาลองเขียนไปด้วยผังมโนทัศน์  ทุกสิ่งที่เคยยาก ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปทันที 4.    เครื่องมือในการสรุปหมวดหมู่ของความรู้         การอ่านหนังสือหลาย ๆ เล่ม  ย่อมมีสาระทั้งส่วนที่ซ้ำ ๆ กัน และไม่ซ้ำกัน และมีส่วนที่สาระน่าสนใจ  กับส่วนที่เป็นเรื่องธรรมดา  ผังมโนทัศน์ช่วยจำแนกสิ่งนี้ได้  โดยการอ่านทุกเล่มแล้วบันทึกหัวข้อใหญ่  หัวข้อย่อย และหมายเลขหน้าของหนังสือแต่ละเล่ม  รวมทั้งสรุปทั้งหมดไว้เป็นภาพรวมของทุกเล่มในเรื่องเดียวกัน 5.    ใช้เป็นเอกสารเพื่อเก็บรักษาและช่วยจำ  แผ่นกระดาษผังมโนทัศน์เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บ    ไว้เป็น   หลักฐาน และเป็นบันทึกช่วยจำ (Memorandum)    และ      ถ้าบันทึกไว้เป็นเรื่องราวของสาระความรู้ใด ๆ เราก็เรียกว่า        แฟ้มภูมิปัญญา (Knowledge File)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฐกานต์ สม.4

คำสำคัญ (Tags)#map#mind

หมายเลขบันทึก: 78408, เขียน: 14 Feb 2007 @ 10:26 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)