ปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม   ได้อ่านเอกสารเกี่ยวกับการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอการให้และช่วยเหลือสังคม   อ่านแล้วคิดอะไรได้หลายอย่าง  คิดว่าการให้คืออะไร  การอาสาช่วยเหลือสังคมคืออะไร  คิดว่าในฐานะคนคนหนึ่งจะทำอะไรในเรื่องนี้   คิดว่าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานจะวางแผนเพื่อบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไร                                  

ในแนวดำเนินการตามที่ได้อ่านเอกสาร  มีข้อเสนอที่สำคัญ ได้แก่  การกำหนดให้  ปี พ
.. 2550   เป็น ปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม    โดยให้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ   ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องจัดกิจกรรมเพื่อสนองต่อวาระแห่งชาติและอนุญาตให้ข้าราชการ    เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้และอาสาช่วยเหลือสังคมโดยไม่ถือเป็นวันลา   ให้ถือว่าเป็นวันปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน    5   วันทำการ ต่อปี  ทั้งนี้ ได้รวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนด้วย                                   

หากทุกอย่างดำเนินการไปด้วยดี   ที่โรงเรียนและชุมชนบ้านเม็กดำ   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   ได้ริเริ่มกิจกรรมหลายเรื่องที่เป็นการดูแลสังคมผ่านกระบวนการจัดการศึกษา อาทิเช่น 

1.     การก่อตั้ง  กลุ่มช้างน้าว  ซึ่งเป็นกลุ่มผู่เฒ่าผู้แก่ในชุมชน  ให้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู  นักเรียน รวมคนบุคคลทั่วไป ในเรื่องความรู้ในท้องถิ่น  โดยได้ดำเนินการมาแล้วหนึ่งปี และจะดำเนินการต่อไป 

2.     การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์  เด็กๆ  ครู  ครูช้างน้าว  จะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการใช้ฐานทรัพยากรในชุมชนเป็นสื่อกลางที่สำคัญ

3.     การจัดการเรียนรู้แบบค่ายการเรียนรู้  โดยการพานักเรียน  ครู  ตัวแทนชุมชน   ออกไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  อาทิเช่น   มหาชีวาลัยอีสาน    มูลนิธิข้าวขวัญ  ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา2550เด็กๆมีข้อเสนอที่อยากไปเรียนรู้อีกหลายแห่ง 

4.     การจัดค่ายการเรียนรู้แบบค่ายอาสาในโรงเรียน   โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งในปีนี้เรามีค่ายอาสาภาษาอังกฤษ โดยการนำของท่านอาจารย์ขจิต   ฝอยทองและคณะ  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.     กิจกรรมในชุมชนที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  สถานีเรียนรู้เกษตรประณีต  ลำพังชู  แหล่งเรียนรู้ธรรมมาสเสาเดียวที่วัดบ้านเม็กดำ ฯลฯ 

ทีกล่าวมาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราชาวเม็กดำได้ทำงานร่วมกันมาและจะดำเนินการต่อไป  ถึงมีจะมีข้อจำกัดหลายเรื่องแต่เราถือว่าการพึ่งพาตนเองคือความเข้มแข็งของชุมชน และในโอกาสปีแห่งการให้และอาสาช่วยเหลือสังคม  จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้กับพวกเรา 
และพวกเราก็พร้อมที่จะออกไปเรียนรู้ร่วมกับทุกท่าน