เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

kj pn
พอเพียง

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   เศรษฐกิจพอเพียงมิได้เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชนทุกระดับจะต้องพอเพียงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุและจิตใจ หรือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหารโดยคำว่า ความพอเพียง               มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งไม่อาจขาดประการใดประการหนึ่ง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชนต้อง                อาศัยความรู้คุณธรรมควบคู่กันไปด้วย สืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกประเทศของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจโลกที่ให้ความสำคัญกับวัตถุรวมทั้งความเจริญก้าวหน้า การขยายตลาด และการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ                  การพัฒนา  การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกโดยยังขาดความพร้อมและความรู้จริงในสิ่งเหล่านั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย             และต่อเนื่อง ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก การต่อสู้แข่งขัน การใช้อย่างไม่คุ้มค่า               ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ และการทำให้เหลือปล่อยทิ้งเป็นขยะออกมาจากปลายทางของการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีการทำลายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นความไม่พอเพียงด้านเทคโนโลยี                     ใช้ไม่เหมาะสมกับสภาพของตนเองและสังคม ถ้าทุกคนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่สอดคล้องกับพื้นฐานของภูมิปัญญา ความต้องการ และสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของสังคมตนเอง นำมาใช้อย่างฉลาดและหาหนทางเพิ่มมูลค่า              โดยยึดหลักการของความยั่งยืน ก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรในการเตรียมความพร้อมที่จะรับความทันสมัยของเครื่องมือต่าง ๆ ศึกษาทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เรานำมาใช้เป็นเครื่องมือของการพัฒนาด้านต่าง ๆ  เพื่อจะได้รู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง            มีวิธีที่จะใช้โดยปรับให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ                    ค่อยเป็นค่อยไป การบริโภคเทคโนโลยีอย่างพอเพียงจึงเป็นการบริโภคพอประมาณ ไม่เน้นความสำเร็จจากการบริโภคเทคโนโลยีอย่างฟุ่มเฟือย เพิ่มทุนการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งประเทศไทย คนจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญของการใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยยึดหลักความพอเพียงมาเป็นแนวทางเพื่อให้นำความเจริญทางด้านวัตถุควบคู่ไปกับความเจริญด้านจิตใจและส่งผลต่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

อ้างอิง http://www.geosocial.mju.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=51 http://www.school.obec.go.th/bpr/2.htm    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#ศึกษาคนสวย

หมายเลขบันทึก: 78250, เขียน: 13 Feb 2007 @ 16:27 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 15:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

จริงครับ ความพอเพียงเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน

เขียนเมื่อ 
ความหมายดีมากเลยค่ะ เพื่อนใครค่ะ  สวยน่ารักจังเลย
เขียนเมื่อ 
ดูดีมากเลยทีเดียวเชียว
เขียนเมื่อ 
เข้าใจความหมายขึ้นครับ
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีค่ะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ดี ถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ นะคะ

อยากให้แนวคิดนี้มีคนนำไปปฏิบัติกันนะคะ เพื่อประเทศของเรา.....
เป็นบทความที่ดีอีกบทหนึ่ง  สมควรที่จะนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจัง  ผู้เขียนเองอย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะจะดีกับชีวิตของตนเอง 
เขียนเมื่อ 

ท่านที่ได้อ่านบทความนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า พวกเราเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงกันดีทุกๆคน เราต้องทำตามพระราชดำรัสในหลวงนะ

เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประเทศชาติเจริญได้ ควรนำไปปฏิบัติใช้กันนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมกับประเทศเรา

อ่านแล้วทำให้เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้เพิ่มขึ้นค่ะ