วันคนพิการสากล

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปีนี้ทางสหประชาชาติ ได้กำหนดว่า “สิทธิคนพิการการปฏิบัติสู่การพัฒนา”

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (พมจ.) ได้จัดงานวันคนพิการสากลขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการและครอบครัวได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ในปีนี้ทางสหประชาชาติ ได้กำหนดว่า “สิทธิคนพิการการปฏิบัติสู่การพัฒนา”

     และ พมจ.ได้ส่งหนังสือเพื่อขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงไปบรรยายเรื่อง สิทธิคนพิการตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ด้านการแพทย์ (หนังสือ พมจ.พัทลุง ที่ 0004/13835 ลว. 16 พ.ย.2548) ซึ่งท่านได้มอบหมายให้ผมไปแทน แต่วันดังกล่าวผมไม่สามารถไปได้ เนื่องจากติดราชการอื่นแล้ว ซึ่งผมกำลังประสานงานว่าจะให้ใครไปแทนอีกต่อหนึ่ง เพราะวันดังกล่าวที่ อำเภอเขาชัยสนก็มีการจัดงาน “มหกรรมคนพิการฯ เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช” ด้วย

     งานนี้เห็นทีจะต้องพึ่งหัวหน้า คือ พี่แหมว (สวาท กรศิริลักษณ์) เสียแล้ว เพราะยังไงพี่ท่านก็ช่วยได้อยู่แล้วครับ ที่สำคัญ อยากให้คนพิการได้รับประโยชน์นี้จริง ๆ เพราะนาน ๆ ทีที่จะได้มาร่วมพบเจอกัน อยากให้ได้รับรู้ รับทราบสิทธิตัวเองเป็นสำคัญครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)