หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ คนพิการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ให้ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการร่วมกับองค์กรผู้พิการที่มีอยู่

     วันนี้ (22 พ.ย.2548) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนการจัดบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดพัทลุง

     โดยมีเหตุผลว่า เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนการจัดบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2546 ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ให้ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการร่วมกับองค์กรผู้พิการที่มีอยู่

     อาศัยแนวทางการดำเนินงานฯ ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 04/ว.922  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2547 และที่แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานฯ ใหม่ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 04/ว.711 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบใน (ร่าง) หลักการให้ดำเนินการในลักษณะเป็น “กองทุนการจัดบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดพัทลุง” ไว้แล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจึงออกประกาศนี้ไว้เพื่อให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีผลให้คนพิการในจังหวัดพัทลุงสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพและการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นธรรมจริง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ดังนี้

     1. ในประกาศนี้
          1.1 “กองทุนฯ” หมายถึง กองทุนการจัดบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดพัทลุง
          1.2 “คนพิการ” หมายถึง คนพิการตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และ/หรือ คนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และได้รหัสประเภท “74” แล้ว
          1.3 “องค์กรผู้พิการ” หมายถึง กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย ภาคี หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีลักษณะการรวมตัวกันของคนพิการและมีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นองค์กรที่แสวงหากำไร
          1.4 “หน่วยงานราชการ” หมายถึง หน่วยงานราชการ หรือส่วนราชการใด ๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์
          1.5 “ผู้บริหารกองทุนฯ” หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หรือผู้ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมอบหมาย

     2. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณของกองทุนฯ
          2.1 การขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนฯ นี้ ให้ขอรับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานราชการนั้น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ลงนามในผู้เห็นชอบในแบบเอกสารคำขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ (เอกสารแนบท้ายประกาศนี้) และลงนามในหนังสือนำส่งเพื่อขอรับการสนับสนุน
          2.2 องค์กรคนพิการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ นี้ก็ได้ แต่ต้องขอรับการสนับสนุนตามข้อ 2.1
          2.3 หน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปจัดกิจกรรม หรือดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ และการส่งเสริมให้คนพิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เท่านั้น

     3. วิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และการพิจารณาให้การสนับสนุน
          3.1 หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนฯ ให้พัฒนาแผนงาน/โครงการ โดยมีรายละเอียดตามแบบเอกสารคำขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ (เอกสารแนบท้ายประกาศนี้) และจัดทำหนังสือนำส่ง ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
          3.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยผู้บริหารกองทุนฯ จะพิจารณาและแจ้งกลับผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานราชการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนฯ มาภายใน 45 วัน
          3.3 ผู้บริหารกองทุนฯ สามารถพิจารณาและขอให้หน่วยงานราชการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนปรับเปลี่ยนกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ก่อนการพิจารณาอนุมัติก็ได้
          3.4 เมื่อหน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณของกองทุน และได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุมัติโดยมีเงื่อนไขตามข้อ 3.3 จะต้องดำเนินการจัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์มาเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารกองทุนฯ
          3.5 การพิจารณาอนุมัติโครงการในแต่ละโครงการ ผู้บริหารกองทุนฯ อาจจะพิจารณากำหนดเงื่อนไขให้แบ่งการสนับสนุนเงินงบประมาณของกองทุนฯ ออกเป็นงวด ๆ ก็ได้
          3.6 ผลการพิจารณาของผู้บริหารกองทุนฯ จะเป็นอย่างไรถือว่ายุติ

     4. เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนฯ และการติดตามประเมินผล
          4.1 หน่วยราชการที่ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการฉบับสมบูรณ์แล้วตามข้อ 3.4 หรือ 3.5 และเมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ แล้ว มีหน้าที่ต้องนำส่งใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยหน่วยงานราชการนั้น ๆ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโดยเร็ว
          4.2 หน่วยราชการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนไปแล้ว ให้ใช้จ่ายเงินได้ตามระเบียบของทางราชการ
          4.3 หากหน่วยราชการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนไปแล้ว และไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้ หรือดำเนินการไปแล้วแต่มีเงินเหลือจ่าย ให้นำส่งเงินคืนแก่กองทุนฯ โดยไม่ชักช้า หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4
          4.4 หน่วยราชการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุน มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกลับมายังผู้บริหารกองทุนฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ไม่เกิน 30 วัน
          4.5 ผู้บริหารกองทุนฯ อาจจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงคนใด หรือคณะใด มีหน้าที่ออกติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนฯ ก็ได้

     5. ประกาศนี้ใช้บังคับแก่กองทุนฯ นับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)