คณะทำงานตรวจประเมินฯ หน่วยบริการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อให้บุคคลที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ตามสิทธิและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธิที่เกิดขึ้นตามความในมาตรา 44 มาตรา 50 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545

     วันนี้ ผมในฐานะผู้รับผิดชอบงาน ก็ได้เสนอผู้บริหารเพื่อออกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ 168/2548 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ  ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ระดับจังหวัด ขึ้น โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ลงนามในคำสั่งแล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (22 พ.ย.2548) เป็นต้นไป

     เหตุผลที่ต้องออกคำสั่งนี้ก็เพื่อให้บุคคลที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ตามสิทธิและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธิที่เกิดขึ้นตามความในมาตรา 44 มาตรา 50 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ.2547 ซึ่งได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการภายในจังหวัด และโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง   เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ที่มอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพัทลุงให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ไปเป็นตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้น

     คณะทำงานฯ นี้ประกอบด้วย
          1. นายบรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็น ประธานคณะทำงาน
          2. นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล นายแพทย์  9 (รพ.พัทลุง) เป็น รองประธานคณะทำงาน
          3. นายเปรื่อง  ประชาชาติ ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เป็น คณะทำงาน
          4. นางสวาท  กรศิริลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข 8 เป็น คณะทำงาน
          5. นายบุญรมย์  แก้วย่อง คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เป็น คณะทำงาน
          6. นางสุรัสวดี  รักด้วง พยาบาลวิชาชีพ 7 เป็น คณะทำงาน
          7. นายอนุชา   หนูนุ่น นักวิชาการสาธารณสุข 5 เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
          8. น.ส.จินตนา  จินดานิล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

     หน้าที่ของคณะทำงานฯ นี้มีดังนี้ครับ

          1. ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ.2547    หรือสาระสำคัญที่เป็นวิธีปฏิบัติอื่น ๆ โดยได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ที่ได้บัญญัติขึ้นภายหลัง

          2. ออกตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการทุกระดับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการทุกระดับที่เป็นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามีขึ้นในภายหลัง) หน่วยบริการทุกระดับที่เป็นภาคเอกชน (ถ้ามีขึ้นในภายหลัง) และเครือข่ายหน่วยบริการ

          3. ควบคุม กำกับ และตรวจประเมินให้หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ.2548 ภายใต้การมอบหมายและ  สั่งการเป็นคราว ๆ ไปของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพัทลุง

     โดยได้มอบอำนาจให้ คณะทำงานคณะนี้ อาจจะมอบหมายให้คณะบุคคลอื่น ๆ เป็นผู้ทำการตรวจประเมินตามหน้าที่ข้อที่ 2 แทนได้ แต่ต้องเป็นการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อนึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือคณะทำงานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานอย่างไร ขอให้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทราบ เพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไป

     ผมก็ได้นำสำเนาคำสั่งนี้ พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะทำงานไปพลางก่อน จากนั้นได้นัดประชุมกันโดยใช้เวลาสัก 2 ชม.เพื่อซักซ้อมในวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ที่จะถึงนี้ และกำหนดการที่จะออกประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ จะเป็นช่วงวันที่ 19 – 23 ธ.ค.2548 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

พี่นุ้ยนุ่ย
IP: xxx.10.207.103
เขียนเมื่อ 

รักจริงหวังชะ