การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทเทคโนโลยี  

บทความ...................โดย หมูหยอง

 

การรับรู้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารหรือบันเทิงในปัจจุบัน นับว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่สะท้อนมากที่สุด สมัยก่อนเราจะติดต่อสื่อสารกันทางจดหมายต่อมาก็เริ่มมีโทรศัพท์ที่ใช้รับเข้าและโทรออก แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี่เอง ทำให้มือถือมีวิวัฒนาการสูงขึ้นและก้าวหน้าแบบถีบตัวเองทั้งรูปลักษณ์และระบบการใช้งานจนเรียกได้ว่า โทรศัพท์มือถือคือตัวแทนของความก้าวล้ำทางด้าน  IT  ที่ได้รับความนิยมสูงมากอีกชนิดหนึ่ง และหากเรากล่าวถึงโทรศัพท์มือถือ จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่อาจมีทั้งดีและไม่ดี เพราะฉนั้นเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและรู้จักเลือกใช้หรือปรับใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเองไปพร้อม ๆ กันด้วย

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับคนเราเท่านั้น หากแต่โทรศัพท์มือถือยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเรายังได้ข่าวสารที่ทันการณ์ ไม่สิ้นเปลืองเวลา หากมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต แม้แต่ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็สามารถแจ้งข่าวได้ทันทีลดการสูญเสียทรัพยากรอีกทางหนึ่งและด้วยความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่คนเราได้รับจากโทรศัพท์มือถือทำให้ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่ใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่มือถือกลายเป็นแฟชั่นและสิ่งที่ทุกคนต้องมีไว้พกพาติดตัวตลอดเวลา แม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นหรือเด็กในวัยเรียน พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่เกินความจำเป็นนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น อาชญากรรมหลายอย่างผ่านทางมือถือ ด้วยระบบใช้งานที่ทันสมัย มือถือมีกล้องถ่ายภาพสามารถส่งภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโฮแอบถ่ายที่ไม่ดีของบุคคลอื่นออกเผยแพร่ตามที่มีข่าวผ่านสื่อต่าง ๆให้ได้เห็นกันประจำ กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น เหยื่อการบริโภคสื่ออย่างไม่มีภูมิคุ้มกัน   จิตสำนึกที่ดีจะถูกลดทอนลงเมื่อพวกเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีแต่ความสนุกสนาน ความเฮฮา  ลืมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีที่สังคมจะพึงมีไป นอกจากนี้มือถือยังสร้างกระแสค่านิยมของวัยรุ่นในการมีมือถือที่ราคาแพง รุ่นใหม่ ราคาหลายพันบาท ส่งผลให้มือถือหลายยี่ห้อหลายบริษัทแข่งขันกันผลิตออกมาล่อใจผู้ซื้อจนเป็นช่องทางให้เด็กวัยรุ่นหลายคนต้องทำงานที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายในสังคมแม้กระทั่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินบัตรเครดิต เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ก็ส่งผลให้คนกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายหมุนเวียนโดยเลือกใช้บริการบัตรเครดิตต่าง ๆ เป็นหนี้สินพอกพูน

ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นและจะดำเนินอยู่กับคนในสังคมปัจจุบันต่อไปหากเรายังมองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ได้ให้ความสำคัญหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การหยุดและหันกลับมามองและพิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือถืออย่างพอประมาณมีเหตุผลและรู้จักตนเองให้มากขึ้น เลือกใช้มือถือตามกำลังทรัพย์ มีสติปัญญาและความสามารถในการรับภาระได้ไม่ตามกระแสนิยม หรือเลียนแบบกลุ่มเพื่อนที่มีฐานะการเงินดีกว่าตน หมั่น สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมใหม่ ๆ  เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนไทยปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงผ่านทางสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และมีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจุดแข็งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   ใช้ให้ถูกเวลาหรือสถานที่ เราควรรู้ว่าต้องใช้นานแค่ไหนควรเลิกใช้เวลาใดบ้าง  เช่น  ควรปิดเมื่อต้องเข้าเรียน  หรือประชุมทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพให้มากที่สุด  ควรซื้อโทรศัพท์ให้เหมาะกับการใช้งาน บางคนใช้แค่โทรออก รับเข้า ไม่คุ้มค่ากับราคาเป็นหมื่น หรือ องค์ประกอบที่โทรศัพท์มีอยู่ ซื้อมาเป็นหมื่น แต่ใช้แค่ ห้าพันบาท