ลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์

     1.  ความรู้รอบในเชิงวิชาการ (Knowledge)

      2.  กล้าหาญทางจริยธรรม (Courage)

      3.  เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์ (Honestry)

      4.  แต่เด็ดขาดเมื่อจำเป็น (Dicisiveness)

      5.  เยือกเย็นเมื่อประสบปัญหา (Cool)

      6.  ท่วงท่าน่านับถือ (Good Posture)

      7.  กระตือรือร้นในการทำงาน (Human relationship)

      9.  มั่นคงและรอบคอบ (Stability)

      10. อยู่ในกรอบของศีลธรรม (Morality)