ก่อนที่ผมจะตัดสินใจ และตกลงปลงใจบอกรัก ฝากชีวิต  ไว้กับหัวข้อ  "กลไกการนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายหลัก ขององค์การบริหารส่วนตำบล "    ก็ใด้รับการเตือน และให้ข้อคิด ทั้งจากเพื่อนๆ จากอาจารย์บางท่าน ว่าเรื่อง นโยบาย เป็นเรื่องที่ทำไม่ง่าย เพราะนโยบายจะมีความแตกต่าง และไม่นิ่ง