Kert Lewin(1980-1947) ได้กล่าวว่า สิ่งใดที่อยู่ในความสนใจและความต้องการจะมีพลังเป็นบวก และสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสนใจจะมีพลังเป็นลบ ที่เรียกว่า ทฤษฎีสนาม (Field theory) และเป็นที่มาของ Concept Life Space,

            Life Space หมายถึง ในสถานการใดสถานการหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง บุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรือสนใจตามที่ตนเองรับรู้  

         นั้นหมายถึง ในเวลาเดียว ในเสี้ยวของวินาที คนเราสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

         อัลลอฮฺ ได้ตรัสใน อัลกุรอาน สูเราะห์ อัล - อัฮซาบ อายัตที่ 4 ว่า

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ِ    [ الأحزاب : 4]  

          ความว่า : อัลลอฮฺมิได้ทรงทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสองจิตในทรวงอกของเขา

          ฉะนั้นในเวลาเดียวกัน คนเราทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ นักเรียนที่เข้าฟังการบรรยาย จะฟังด้วยจดด้วยในเวลาเดียวกัน ไม่ได้ 

                แต่ในความเป็นจริง นักเรียน นักศึกษา เกือบจะทุกคน ทำได้ทั้งฟังและเขียนในเวลาเดียวกัน

                  ทำไมเป็นเช่นนั้น อัลกุรอาน นั้นผิดหรือ แน่นอน ไม่ใช่

                  หรือว่า Kert Lewin ฝันไปเอง พูดเรื่อยเปือยแบบหาความจริงไม่ได้...  

               จริงๆ แล้วเรื่องนี้ อธิบายได้ ... โดยใช้กฎการรับรู้ของกลุ่ม เกสตอลท์ 

                การที่เราเห็น เส้นตรงสามเส้น ส่วนปลายของเส้น จอเกือบติดกัน ... เราก็สามารถสรุปได้ว่า มันคือสามเหลี่ยม อันนี้กลุ่มเกสตอลท์เรียกว่า กฎความต่อเนื่อง หมายถึง บางอย่าง บางครั้ง แม้ว่ามันไม่สมบูรณ์แต่จากประสบการณ์ทำให้เราต่อเติมให้สมบูรณ์ได้ 

                เช่นกัน ตอนที่เราฟัง.. เราไม่สามารถจดได้ และเมื่อเรากมลงไปจด เราก็ไม่สามารถที่จะฟังได้ แต่ ด้วยประสบการณ์ และการสลับไปมาของจิตอย่างรวดเร็ว ระหว่างการฟัง กับการจด ทำให้ เราสามารถปะติปะต่อ จนสามารถทำให้มันสมบูรณ์ได้ทั้งสองอย่าง ..  

               .. นั้นหมายถึง.. มนุษย์เรามีเพียงจิตเดียวเท่านั้น..