เสร็จจากโครงการ คนพันธ์ S” ที่บุรีรัมย์ ผมก็ได้รับการประสานงานให้มาช่วยจัดโครงการ คนพันธ์แท้ SCG” ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ที่อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ (เดินสายพอๆกับลิเกแน่ะ) ซึ่งก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม HR ด้วยกัน วันนี้เราประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่ 09.00 จนถึง 17.30 น.ทั้งวันเราคิดแล้วคิดอีก ปรับกิจกรรมกันหลายครั้ง เพราะการทำครั้งนี้เราเน้นจัดแบบ Action Learning Program  ครับ ที่เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนได้ว่าทั้ง ปริยัติ (ศึกษาหาความรู้)  ปฏิบัติ(ลงมือทำให้รู้ลึกรู้จริง)  ปฏิเวช (ทบทวนผลการลงมือปฏิบัติเป็นความรู้ใหม่)...สำหรับการจัดครั้งนี้เราจะจัดในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ ที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  หมู่เกาะ พี พี จังหวัดกระบี่ จากการพูดคุยกันวันนี้ผมขอสรุปเป็นจุดเรียนรู้เรื่อง Action Learning Program ไว้ย่อๆดังนี้ครับ..

.               Action Learning  Program จะเป็นการเรียนรู้จากปัญหา , สมมุติฐานที่น่าจะเป็นและท้าทายกว่าเดิม ซึ่งโดยส่วนมากจะจัดการกับปัญหาที่ยาก และ ALP จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากขึ้น และน่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมของสมาชิกในอนาคตต่อไป   

        การทำ Action  Learning Program ถ้าจะให้เกิดผลดี ต้องมีการเตรียมการ การวางแผนที่ดี ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีส่วร่วมในการคิด วิเคราะห์หาคำตอบ  เป็นการเรียนรู้แบบ Learner center เพื่อก่อให้เกิด ทั้งการพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร ไปพร้อมกัน เพราะการพัฒนาที่ดีต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง  (self Development )  

        หากเป็นการพัฒนาที่เน้นพฤติกรรมของคนในองค์กร ก็ควรออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมขององค์กร หรือหากต้องการสื่อเรื่องใด ก็ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการสื่อ..และสิ่ง ที่ลืมไม่ได่นั่นก็คือการจัดกิจกรรมแต่ละช่วงต้องให้เหมาะกับช่วงเวลา เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง กิจกรรมต้องสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้รียนเกิดอารมณ์ร่วมติอกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด..

      กระบวนการ ที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งของการทำ ALP ก็คือกระบวนการ Learning/ Reflect    จะเน้นให้มีการพูดคุย , สะท้อนงาน , ตนเอง (Reflect) การตั้งคำถาม และพฤติกรรมที่เหมาะสมของ ALP คือการพูดตรงไปตรงมา , กล้าหาญ , การสะท้อนความคิด ซึ่งจะเป็นหลักให้คิด Team Learning, Team Reflection   ซึ่ง Facilitator เป็นผู้จัดกระบวนให้มีการ reflection และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน สะท้อนตนเองได้อย่างอิสระ..ครับ..

          สำหรับวันพรุ่งนี้ผมและทีมงานของปูนทุ่งสงจะเดินทางไปที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  เพื่อจัดเตรียมอุกรณ์และสถานที่ต่าง หากมีโอกาสคงได้นำจุดเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกทีครับ..