วันนี้ คณะวิจัยได้ประชุมปรึกษาหารือกัน โดยได้มีการนำประสบการณ์ที่ได้จากการไปนิเทศฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ไปที่เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  พิษณุโลก เขต 1 และพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยมีข้อสังเกตที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ AAR กันในหมู่คณะวิจัยหลายเรื่อง เช่น

กลุ่มเป้าหมายที่ไปพบเห็นมีความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัด KM ไปอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ยังมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจในบางขั้นตอนของกิจกรรมการจัดการความรู้ เช่น การกำหนดหัวปลา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้เรื่องเล่าเร้าพลัง รวมทั้งการสกัดขุมและแก่นความรู้เพื่อทำตารางอิสรภาพ โดยเฉพาะ เรื่องของการสกัดขุมและแก่นความรู้ จำเป็นที่นักวิจัยจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับบุคลากรขององค์กรกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนการทำงานต่อไปของคณะวิจัย