ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ประกอบด้วย 5 แผน ดังนี้

1. แผนเศรษฐกิจพอเพียง

2. แผนผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. แผนการสงเคราะห์

4. แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. แผนการบริการประชาชน