SAR ON BLOG : ส่วนสรุป (3)

บอย สหเวช

3.5  ข้อสรุปโดยรวมจากตนเอง  

      จากการรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ยังคงประเมินโดยการเน้นกระบวนการ ในส่วนที่เป็น Part A  แต่เพิ่มการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รวมทั้งการสร้างสรรค์) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการฯ ขอสรุปการประเมินตนเองโดยรวมในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน
-  สำนักงานเลขานุการฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระดับคณะ มีโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกพันธกิจที่กำหนดไว้ เพียงแต่โครงการ / กิจกรรมบางอย่าง  สำนักงานไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ได้มีการทบทบทวนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สำนักงานไม่ควรจัดโครงการ/กิจกรรม มากขึ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจำ ควรให้ความสนใจในเรื่องการทำวิจัยเพิ่มขึ้น


ด้านการบริหารจัดการ
  - การบริหารจัดการของสำนักงาน ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยมีการประชุมสำนักงาน    เป็นประจำเกือบทุกเดือน  และมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุม สำนักงาน เพื่อให้มีความคล่องตัว โดยคณะฯ ได้เอื้อเวลาให้บุคลากรของสำนักงานทุกคนมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.


ด้านการวิจัยสถาบัน
  - สำนักงานเลขานุการฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านวิจัยสถาบัน มีการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสถาบันระหว่างหน่วยงาน มีอาจารย์ในคณะฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยสถาบันทุกโครงการ และได้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ 


ด้านการเงินและงบประมาณ
    -งานการเงินของสำนักงาน ได้มีจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้คณะกรรมเก็บรักษาเงิน ตรวจสถานะการเงินเป็นประจำทุกวัน และมีการนำผลจากการตรวจสอบด้านเงินของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการดำเนินงาน


ด้านการประกันคุณภาพและการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
  - สำนักงานเลขานุการ ได้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำประกันคุณภาพทั้งในรูปแบบของ SAR ON BLOG และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจำที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประกันคุณภาพ
       

                                                                                      /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77403, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะโดยสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำ SAR on Blog

         1. การประเมินตนเอง/ตรวจสอบผ่าน Blog ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ที่นำแนวคิดด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในวงกว้างและนำไปสู่การสกัดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

         2. การประเมินตนเอง/ตรวจสอบผ่าน Blog ควรระมัดระวังด้านการเผยแพร่ข้อมูลของหลักฐานอ้างอิงบางประเภท เนื่องจากเป็นการประเมินตรวจสอบที่เป็นทางการภายในมหาวิทยาลัย เมื่อข้อมูลถูกเผยแพร่สู่สาธารณชน อาจมีการนำข้อมูลไปอ้างต่อในเชิงลบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้

         3. การจัดการข้อมูลลงใน Blog มีข้อจำกัดด้านการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่บันทึกไปแล้ว ซึ่งต้องดำเนินการในความคิดเห็นใหม่ ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองพื้นที่ใน Blog

ข้อสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

         สำนักงานเลขานุการคณะสหเวขศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของคณะในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัยในอนาคตอันใกล้ จากผลการประเมินตรวจสอบพบว่าสำนักงานเลขานุการฯมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในภาพรวม บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในหลายด้านนอกเหนือจากงานตามภารกิจหลัก เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการความรู้ กิจกรรม 5 ส และการวิจัยสถาบัน ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสหเวชศาสตร์ทั้งสิ้น

         คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ใคร่ขอแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้

ข้อชื่นชม

         1. บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งในระดับภายในมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จากผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจกรรม KM  ด้านกิจกรรม 5 ส และผลงานวิจัยสถาบัน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจต่อคณะสหเวชศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

         2. บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมวิจัยสถาบันจากภาระงานประจำเป็นจำนวนมาก ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัย

         3. บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้วิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของคณะในการก้าวสู่เป็นคณะแห่งการวิจัยต่อไป

         4. มีการปรับเกณฑ์การตัดสินในทุกดัชนีขององค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก แสดงให้เห็นถึงการผนึกระบบประกันคุณภาพแนบกับการปฏิบัติงานเป็นเนื้อเดียวกัน

ข้อเสนอแนะโดยสรุปในภาพรวม

         1. ควรตัดองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รวมทั้งงานสร้างสรรค์) ดัชนีที่ 4.1 ออก แล้วนำไปเพิ่มในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก เป็นดัชนีที่ 10.6 การวิจัยสถาบัน เนื่องจากองค์ประกอบที่ 4 ไม่เป็นองค์ประกอบที่หน่วยงาน Non-Teaching ต้องรับการประเมิน

         2. ตามแผนภูมิโครงสร้างองค์กรสำนักงานเลขานุการฯ ควรเพิ่ม "หน่วยประกันคุณภาพ" ภายใต้ "งานนโยบายและแผน" หรือภายใต้งานอื่นตามแต่คณะจะเห็นสมควร

         3. หลักฐานอ้างอิงที่นำมาแสดงในรูปแบบ "บันทึกจาก Blog" ควรรวบรวมเสนอในองค์ประกอบที่ 9 ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร ส่วนหลักฐานอ้างอิงในรายดัชนีอื่นๆ ควรเป็นเอกสารทางการ

         4. หลักฐานอ้างอิงในรูปแบบ "E-Office" กรรมการบางท่านไม่สามารถตรวจสอบทางออนไลน์ได้ เนื่องจากต้องมีการ Log in เข้าสู่ระบบ

         5. ในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ทุกดัชนีที่ระบุเกณฑ์การตัดสินจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งควรรับการประเมินจากคณาจารย์และนิสิต และควรกำหนดค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจที่ไม่ต่ำกว่า 3.50 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากรตลอดเวลา

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

           1. มีความภาคภูมิใจในตัวบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ ด้านความรู้ ความสามารถที่ดีเด่นต่างกันไป และสร้างชื่อเสียงแก่คณะให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

           2. บุคลากรมีการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การนำระบบ E-Office มาใช้ในการปฏิบัติงาน

           3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่โดยเข้ารับการศึกษาอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

           4. ผู้บริหารมีความสบายใจที่บุคลากรมีความสามัคคี เสียสละ และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน

           5. บุคลากรมีความสามารถในการรับรู้และสานต่อการปฏิบัติงานในประเด็นที่ผู้บริหารมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับบริการ

           1. ต้องการให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการฯนำผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

           2. ต้องการให้มีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการประสานงานของงานพัสดุ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวของผู้รับบริการ

           3. บุคลการส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้รับบริการ

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นิสิตผู้รับบริการ

           1. บุคลากรให้คำแนะนำด้านขั้นตอนการรับบริการแก่นิสิตอย่างดี และเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยเฉพาะงานกิจการนิสิตและงานบริการวิชาการที่ดูแลนิสิตตั้งแต่เริ่มรับบริการจนสิ้นสุดกระบวนการ ทำให้เกิดความเป็นมิตรไมตรีระหว่างนิสิตและบุคลากร

           2. อยากให้สำนักงานเลขาฯมีบริการแบบ one stop service

           3. อยากให้บุคลากรปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเช่นนี้ตลอดไป

           4. นิสิตมองเห็นภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้วเกิดความภาคภูมิใจในคณะสหเวชศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เช่น 5 ส ต้องสหเวช เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์บุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ

           1. ต้องการให้คณะสนับสนุนและกำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น

           2. ต้องการปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมในหัวข้อที่แตกต่างจากภาระหน้าที่ประจำ เช่น ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

           3. บุคลากรมีความสุข เต็มใจทุ่มเท อุทิศเวลา และไม่มีความรู้สึกถูกกดดันในการปฏิบัติงาน

           4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความสุขและพึงพอใจกับการที่คณะจัดไปทัศนศึกษานอกสถานที่พร้อมมีการดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมในระหว่างนั้น

           5. ต้องการทำงานที่คณะตลอดไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและผูกพัน