3.5  ข้อสรุปโดยรวมจากตนเอง  

      จากการรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ยังคงประเมินโดยการเน้นกระบวนการ ในส่วนที่เป็น Part A  แต่เพิ่มการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รวมทั้งการสร้างสรรค์) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการฯ ขอสรุปการประเมินตนเองโดยรวมในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน
-  สำนักงานเลขานุการฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระดับคณะ มีโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกพันธกิจที่กำหนดไว้ เพียงแต่โครงการ / กิจกรรมบางอย่าง  สำนักงานไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ได้มีการทบทบทวนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สำนักงานไม่ควรจัดโครงการ/กิจกรรม มากขึ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจำ ควรให้ความสนใจในเรื่องการทำวิจัยเพิ่มขึ้น


ด้านการบริหารจัดการ
  - การบริหารจัดการของสำนักงาน ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยมีการประชุมสำนักงาน    เป็นประจำเกือบทุกเดือน  และมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุม สำนักงาน เพื่อให้มีความคล่องตัว โดยคณะฯ ได้เอื้อเวลาให้บุคลากรของสำนักงานทุกคนมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.


ด้านการวิจัยสถาบัน
  - สำนักงานเลขานุการฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านวิจัยสถาบัน มีการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสถาบันระหว่างหน่วยงาน มีอาจารย์ในคณะฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยสถาบันทุกโครงการ และได้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ 


ด้านการเงินและงบประมาณ
    -งานการเงินของสำนักงาน ได้มีจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้คณะกรรมเก็บรักษาเงิน ตรวจสถานะการเงินเป็นประจำทุกวัน และมีการนำผลจากการตรวจสอบด้านเงินของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการดำเนินงาน


ด้านการประกันคุณภาพและการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
  - สำนักงานเลขานุการ ได้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำประกันคุณภาพทั้งในรูปแบบของ SAR ON BLOG และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจำที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประกันคุณภาพ
       

                                                                                      /<สารบัญ>