บทที่ 3 ส่วนสรุป 

3.2 ตารางสรุปคะแนนตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ ตนเอง ตรวจสอบ
ผล
ประเมิน
เป้า
หมาย
ผล
ประเมิน
เป้า
หมาย
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน 5 5    
4. การวิจัย (รวมทั้งงานสร้างสรรค์) 5 5    
7. การบริหารและจัดการ 5 5    
8. การเงินและงบประมาณ 5 5    
9. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 5 5    
        ผลประเมินองค์ประกอบที่ 1,4,7,8 และ 9 5 5    
10.1 งานธุรการ 5 5

 4 

 
10.2 งานการเงินและพัสดุ 5 5

4

 
10.3 งานนโยบายและแผน 5 5

4

 
10.4 งานบริการการศึกษา    5     5

4

 
10.5 งานห้องปฏิบัติการ    4     5

4

 

ผลประเมินองค์ประกอบที่ 1,4,7,8, 9  และ 10

4.94 5    

/<สารบัญ>