รายการวันนี้

    ๑.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อสู้กับความยากจนของชุมชน

    ๒.การนำเสนอองค์ความรู้