หัวข้อ ลปรร.ใน Business Meeting (BM) : UKM 9

ระเบียบวาระการประชุม Business Meeting
เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)
ครั้งที่ 9  (1/2550)  
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550   เวลา 10.30 น. -  11.30 น.
ณ  ห้องมงกุฎเพชร 2  โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

         ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

         ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2549 

         ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเนื่อง
         
                                           3.1    การกำหนดหัวข้อ วัน เวลา และสถานที่ในการจัด UKM ในครั้งต่อไปในรอบปี 2550
*** (ผู้ประสานงานของ มมส. และ มวล. แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหัวข้อและกำหนดวันที่จะจัด UKM 10 ที่ มมส.  UKM 11 ที่ มวล. และ UKM 12 ที่ ม.อ.) ***

         ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                           4.1  มินิมหกรรม KM ของแต่ละภาค
*** (ผู้ประสานงานของ สคส. แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด  และสมาชิกร่วมกันพิจารณา) ***

                                           4.2  การจัดประชุมวิชาการครบรอบ 2 ปี Gotoknow
*** (ผู้ประสานงานของ ม.อ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด  และสมาชิกร่วมกันพิจารณา) ***

                                           4.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการจัดการความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัย
*** (ผู้ประสานงานของแต่ละ ม. นำแผน KM หรือ (ร่าง) แผน KM มา ลปรร. ร่วมกัน) ***

                                           4.4  การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิต
*** (ผู้ประสานงานของ มน. แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด  และสมาชิกร่วมกันพิจารณา) ***

         ระเบียบวาระที 5         เรื่องอื่นๆ

... ขอขอบพระคุณผู้ประสานงานจากทุก ม. ที่ได้พิจารณาวาระการประชุมมาล่วงหน้าเพื่อความครบถ้วนของเนื้อหา  สะดวกและรวดเร็วในการพูดคุย  หากพบข้อผิดพลาดหรือต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดได้เต็มที่นะคะ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        


*** ท่านสามารถติดตาม  รายละเอียดกำหนดการ  และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  UKM 9  ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มี.ค. 50 จากทาง มข. ได้ที่นี่นะคะ <คลิก> ***

ด้วยความเคารพค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#ประสานงาน#9#ukm9#bm#business-meeting#150

หมายเลขบันทึก: 76829, เขียน: 07 Feb 2007 @ 10:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)