นักศึกษาสม.4 เข้าไปศึกษาชุมชนภาคสนามชุมชนหนองไผ่ล้อมอ.เมืองจ.นครราชสีมา มีข้อค้นพบจากการทำแผนที่เดินดิน  พบว่า

1.ชุมชนมีการดูแลเกื้อกูลกันในชุมชน

2.การพบปะมักเกิดจากจุดหมายเดียวกัน เช่น ร้านค้า วัด

3.มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันสามารถเข้าถึงได้ง่าย

4.บ้านผู้ด้อยโอกาสไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับชุมชน ทำให้ไม่ได้รับโอกาส

การลงไปทำแผนที่เดินดินช่วยให้เรารู้จักชุมชน สามารถมองเห็นภาพรวมของชุมชน ข้อมูลน่าเชื่อถือมากที่สุด  ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญที่สุดจะนำไปสู่ความเข้าใจชุมชน