ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

อวยพร สมใจ, พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย -  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์
- การวิจัยเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) วัดระดับสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใจจังหวัดภาคใต้อนล่างของประเทศไทย
2) เปรียบเทียบสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีเหตุการณ์กับจังหวัดที่ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
3) ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย

วิธีการวิจัย
- ประชากรที่ศึกาในครั้งนี้เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย จำนวน 11 แห่ง เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 142 คน
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน

ผลการศึกษา
1) สมรรถนะโดยรวมและรายด้านทั้งด้าน บริหารด้านบริการและด้านวิชาการและการวิจัยของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง
2) สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีเหตุการณ์กับจังหวัดที่ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ ความพึงพอใจในงาน ระดับการศึกษา ความปลอดภัยในชีวิต อายุ และการได้รับการอบรมด้านสมรรถนะ โดยปัจจัยทั้งห้าสามารถร่วมกันทำนายความแปรปรวนของสมรรถนะได้ ร้อยละ 36

สรุป
- ถ้าหากโรงพยาบาลจะประสงค์ให้หัวหน้าหอผู้ป่วยมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ควรหาแนวทางในการเสริมสร้างระดับความพึงพอใจในงาน ให้การอบรมด้านสมรรถนะเชิงรุกแฃะรัฐบาลควรเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ให้มากขึ้น


 

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#สมรรถนะ#บทคัดย่อ#abstract#หัวหน้าหอผู้ป่วย

หมายเลขบันทึก: 76655, เขียน: 06 Feb 2007 @ 15:39 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)