กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นในระดับบุคคล ด้วยการรับรู้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้บุคคลเกิดความตระหนัก ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนภายในตัวบุคคลนั้นแสดงออกหรือเกิดการปฏิบัติสนับสนุนให้สังคมเกิดพลังจากการมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างความตระหนัก ( Awareness) 2. การผนึกกำลังและการเรียนรู้ ( Connecting and Learning) 3. การกระทำหรือการปฏิบัติ ( Mobilization ) 4. การขยายผล (Contribution) กาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์ สม.4