ค่ะ ก็มาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่  2  ของเดือนกุมภาพันธ์  2550 ซึ่งเป็นเดือนทีมีแต่ความรัก ๆๆ  หวาน ซึ่งดิฉันก็จะขอแนะนำเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับความหมายของ  หนังสือราชการ   ซึ่ง ใครบางคนก็อาจจะไม่รู้ถึง หนังสือราชการ เป็นอย่างไร  มีความหมายอย่างไร  อาจจะไม่รู้ .......

ความหมายของหนังสือราชการ

*หนังสือราชการเป็นหนังสือที่งานทางราชการใช้สื่อสารข้อความระหว่างในหน่วยงานราชการเดียวกัน  หรือระหว่างหน่วยงานราชการกับหน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอก  การเขียนหนังสือราชการจะมีรูปแบบการเขียน  และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องเขียให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงนสารบรรณ  ดังนั้นผู้เขียนจะต้องรู้จักหลักเกณฑ์และมีความระมัดระวังในการใช้ภาษา*

- หนังสือที่มีไปมาระหว่งส่วนราชการ

-หนังสือส่วนราขการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด  ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

-หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือมีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

-เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อหลักฐานในราชการ

-เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือขัอบังคับ