3ส ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  1. ส1 คือ การสร้างเสริมสุขภาพของบุคคากร
  2. ส2 คือ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
  3. ส3 คือ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ

   กิจกรรม ส1 ที่ผ่านมา คือ

  • ออกกำลังกายร่วมกัน 30 นาที ทุกวัน ก่อนลงเวร
  • แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
  • การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดเว้นอาหารพวกไขมัน

  กิจกรรม ส2 คือ ดำเนินกิจกกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรม ส3

  • จัดมุมแห่งการเรียนรู้ในโรคต่าง ๆ
  • สอนการดูแลตนเองให้กับผู้รับริการ 13.00 น. ทุกวันเสาร์