ดูหนัง ดูละคร  แล้วย้อนค้นประวัติศาสตร์  แล้วก็ได้คำตอบจากหนังสือสารคดี ฉบับที่ 262 ธันวาคม 2549

ข้อแรก พ่อพระนเรศวร..สมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นคนทรยศชาติหรือ?

ตอบ สงครามสมัยพระนเรศวรเป็นสงครามระหว่าง กษัตริย์กับกษัตริย์ หรืออาณาจักรอยุธยากับอาณษจักรหงสาวดี ไม่ใช่สงครามระหว่าง ชาติไทยกับชาติพม่าประชากรในเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้อยุธยาต่างก็มิได้มีความคิดว่าตนป็นคนไทย หรือ พลเมืองของอยุธยา แต่อย่างใด (ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ..ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ ตอบ)

ข้อสอง สุดท้ายพระสุพรรณกัลยา เป็นอย่างไร?

ตอบ  เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าบุเรงนอง มีการทำบัญชีรายชื่อพระมเหสีเอก พระสนม ซึ่งจะบันทึกเฉพาะองค์ที่มีพระโอรสหรือธิดา ปรากฏว่ามีพระนามของพระสนม(มี้พระยาเอ)องค์หนึ่ง ถอดเป็นภาษาไทยได้ว่า มะเมี้ยวโหย่ พระพี่นางพระนเรศ มีพระธิดากับพระเจ้าบุเรงนององค์หนึ่ง (ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ ข้อมูลจากพงศาวดารพม่าฉบับอูกาลา) และยังมีหลักฐานการอพยพมเหสีไปไว้ที่เมืองตองอูและยะไข่หลังหงสาวดีถูกเผา ดังนั้นพระสุพรรณกัลยาจึงน่าจะสิ้นพระชนม์ด้วยโรคชรา

 ...รักชาติ รักแผ่นดิน รักความเป็นไทย รักประวัติศาสตร์มากขึ้นทวีคูณ..