กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง 

ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (8)  

คราวนี้ในบันทึกนี้  ครูอ้อยจะกล่าวถึง  วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 

1.  การทดสอบทักษะฟัง 

2.  การทดสอบทักษะพูด 

3.  การทดสอบทักษะอ่าน 

4.  การทดสอบทักษะเขียน 

ซึ่งครูอ้อยจะศึกษาและนำมาเขียนบันทึกในวันพรุ่งนี้  วันนี้ขอพักผ่อนก่อน  เพราะเช้านี้ครูอ้อยต้องไปเรียนค่ะ  พบกันใหม่ในบันทึกที่  9 ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม