เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา งานวิจัยของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน ในเรื่อง การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งวิทยากรที่เชิญมาเป็นอาจารย์ในคณะครับ ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ สละเวลามาบรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการ ในช่วงตอนบ่ายโมง ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาจารย์มาถึงเป็นคนแรก

    นึกเล่น ๆ ความจริงบุคลากรในคณะที่มีความรู้ความสามารถหลายท่าน ถ้ามีกิจกรรม K-Sharing กันแบบ F2F อย่างนี้  ความรู้จะไม่ติดกับตัวบุคคลครับ Tacit ของแต่ละคนจะได้ปลดปล่อยให้กับผู้อื่น เป็นธารปัญญา 

   

 <p align="left">    อาจารย์อรทัย บรรยายแบบกันเองครับ บอกว่า ใครที่ไม่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ห้ามมาถาม เพราะจะต่อไม่ติด เนื้อหาการบรรยายเป็นแบบกระชับดีครับ เรียกว่าเมื่อได้รับความรู้แล้วสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยที่ใช้แบบสอบถามได้เลย อาจารย์ให้ข้อคิดในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยครับ (แบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม) นักวิจัยที่ดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม / ห้ามแก้ไขข้อมูล / จริยธรรมของผู้วิจัย  / ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเอง

       หลังจบบรรยาย อ.ศุภทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้มอบของให้กับอาจารย์อรทัย เป็นอันจบคอร์สการอบรมสำหรับของนักวิจัยมือใหม่ของสำนักงานครับ</p><p align="left">                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                       2 ก.พ. 50
                                                   </p>