กลวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2547

สิรินิธิ์ ชนะวงศ์
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
 - เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ( Communication  Strategies หรือ CSs) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษกับความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักศึกษา

วิธีการวิจัย
- ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ปากเปล่า การสัมภาษณ์ย้อนหลัง และการตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 38 คนที่มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์

ผลการศึกษา
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากวิธีการเก็บข้อมูลทั้งสามแบบพบว่า กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ การแก้ไขคำพูด ส่วนกลวิธีอื่นๆที่ใช้บ่อยรองลงมา คือ การแปลทีละคำ การสื่อความหมายโดยอ้อม และการหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษากลุ่มเก่งใช้กลวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษา กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน

สรุป
- ผลการศึกษาแสดงว่า ความถี่ ประเภท และประสิทธิภาพในการใช้กลวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาแปรผันตามสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อสารจึงน่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#บทคัดย่อ#abstract#ครูสอนภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 75918, เขียน: 02 Feb 2007 @ 12:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Linguistic
IP: xxx.120.176.222
เขียนเมื่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ  แต่มีข้อสงสัยอยากถามว่า ทำไมจึงสนใจศึกษาเรื่อง และเมื่อผลวิจัยออกมาแล้ว  ผู้ที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือตัวผู้เรียนเองจะพัฒนาความสามารถลวิธีการสื่อสารอย่างไรคะ