สิรินิธิ์ ชนะวงศ์
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
 - เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ( Communication  Strategies หรือ CSs) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษกับความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักศึกษา

วิธีการวิจัย
- ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ปากเปล่า การสัมภาษณ์ย้อนหลัง และการตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 38 คนที่มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์

ผลการศึกษา
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากวิธีการเก็บข้อมูลทั้งสามแบบพบว่า กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ การแก้ไขคำพูด ส่วนกลวิธีอื่นๆที่ใช้บ่อยรองลงมา คือ การแปลทีละคำ การสื่อความหมายโดยอ้อม และการหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษากลุ่มเก่งใช้กลวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษา กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน

สรุป
- ผลการศึกษาแสดงว่า ความถี่ ประเภท และประสิทธิภาพในการใช้กลวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาแปรผันตามสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อสารจึงน่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา