คุณสมบัติที่ดีของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย จากความคิดของครูและนักเรียน

  ติดต่อ

ฉัตรวี อินทรบุญสม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ (รวมถึงลักษณะที่ไม่มีประสิทธิภาพ) ในระดับมหาวิทยาลัย จากการแสดงความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย ครูที่สอนวิชาอื่นในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยฮอลเวลล์ (นามแฝง)

วิธีการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

ผลการศึกษา
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทำให้ทราบถึงลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงว่า ครูที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เชื่อว่า  ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ควร  (1) มีความรู้ในวิชานั้น  (2) เตรียมการสอนดี   ในขณะที่ครูสอนวิชาอื่นคิดว่า ครูสอนภาษาอังกฤษ ควร (1)  มีความรู้ในวิชานั้น  (2) มีวิธีการสอนที่ดี นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงถึง ลักษณะที่นักเรียนคิดว่า สำคัญที่สุดในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
(1) สามารถอธิบายได้ชัดเจน (2) มีวิธีการสอนที่ดี  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ให้ลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม คือ บุคลิกภาพ ความรู้ สไตล์การสอน การเตรียมตัว เชื้อชาติ และบทบาทของครู

สรุป
- กลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและครูสอนวิชาอื่นเน้นถึงความรู้ของครูและการใช้ภาษา ในขณะที่นักเรียนสนใจบุคลิกภาพของครู เช่น ความเป็นมิตรและรูปลักษณ์ของครูมากกว่า

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 75920, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 13:31:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#research#บทคัดย่อ#abstract#ครูสอนภาษาอังกฤษ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

wa
IP: xxx.25.27.174
เขียนเมื่อ 

มีความรู้ในวิชานั้น  

 มีวิธีการสอนที่ดี

เตรียมการสอนดี

เยียมมากครับ สามารถใช้ได้ทุกวิชาชีพ

phring
IP: xxx.25.146.41
เขียนเมื่อ 

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีคุณค่ามาก

สำหรับงานทางวิชาการเหมาะที่จะศึกษาต่อยอด

ให้สูงๆยิ่งขึ้นเนื่องจากประเทศไทยยังขาด

ผลงานเชิงวิชาการประเภทนี้อีกมาก