ฉัตรวี อินทรบุญสม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ (รวมถึงลักษณะที่ไม่มีประสิทธิภาพ) ในระดับมหาวิทยาลัย จากการแสดงความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย ครูที่สอนวิชาอื่นในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยฮอลเวลล์ (นามแฝง)

วิธีการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

ผลการศึกษา
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทำให้ทราบถึงลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงว่า ครูที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เชื่อว่า  ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ควร  (1) มีความรู้ในวิชานั้น  (2) เตรียมการสอนดี   ในขณะที่ครูสอนวิชาอื่นคิดว่า ครูสอนภาษาอังกฤษ ควร (1)  มีความรู้ในวิชานั้น  (2) มีวิธีการสอนที่ดี นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงถึง ลักษณะที่นักเรียนคิดว่า สำคัญที่สุดในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
(1) สามารถอธิบายได้ชัดเจน (2) มีวิธีการสอนที่ดี  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ให้ลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม คือ บุคลิกภาพ ความรู้ สไตล์การสอน การเตรียมตัว เชื้อชาติ และบทบาทของครู

สรุป
- กลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและครูสอนวิชาอื่นเน้นถึงความรู้ของครูและการใช้ภาษา ในขณะที่นักเรียนสนใจบุคลิกภาพของครู เช่น ความเป็นมิตรและรูปลักษณ์ของครูมากกว่า

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา