GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปราณี ประไพวัชรพันธ์

การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้ดังนี้

·        สมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีไมตรี

·        รักศักดิ์ศรี เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในชุมชนของตนตลอดจนคงไว้ซึ้งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม

·        พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

·        จัดสวัสดิการชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่ยึดมั่นจุดยืนได้การช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่างสมาชิก

·        จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เพื่อให้รู้จักตนเองทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง รวมทั้งเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด

·        จัดการทรัพยากรและธรรมชาติของชุมชนอย่างเป็นธรรม โดยเน้นประโยชน์สุขของสาธารณะ

·        เชื่อมโยง เกื้อกูล สังคม พัฒนาไปด้วยกัน

·        องค์กรภายนอกและองค์การปกครอง ทำหน้าที่เกื้อหนุนให้การพัฒนาชุมชนทิศทางแห่งสันติสุขและเกิดผลยั่งยืน                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75870
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)