ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์         ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงานศบอ.เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย  (สะเพลง)  จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์     ณ ค่ายอภัยบริรักษ์  จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  24 -26 มกราคม  2550   กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชน  และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน   จำนวน  110  คน  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้ตระหนัก และปลูกจิตสำนึกในการเผยแพร่  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคเอดส์  และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  มีความรักความสามัคคี  สมานฉันท์ ในกลุ่ม   เกิดการเรียนรู้ตามแนวเศรฐกิจพอเพียงจากการศึกษาดูงาน  กลุ่มทอผ้า การแปรรูปอาหารทะเลน้อย   และเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความอดทนจากการเดินทางไกล  เกิดความสามัคคี และความเอื้ออาทรจากการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  

 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตร สะเพลง จำนวน  80,000 บาท     

  องค์กรนักศึกษา กศน.เฉลิมพระเกียรติ  ขอขอบพระคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่ให้การสนับสนุน   ตลอดทั้งวิทยากรทุกท่านจาก ช พัน 401 กองร้อย 1 ทุกท่าน

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ 

 โดยนายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรม

 

 

 เตรียมความพร้อม โดยคำแนะนำของ ผอ.และนักศึกษาทุกคนก็ตั้งใจ

และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่าย