ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการประเมินว่ามีความโดดเด่นในด้านต่างๆ  จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้แก่ 

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป) -  คณะเทคนิคการแพทย์
  2. ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์  -  คณะวิทยาศาสตร์
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน  -  คณะเกษตรศาสตร์
  4. ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล - คณะเทคโนโลยี
  5. ศูนย์วิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย - คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร  -  คณะเภสัชศาสตร์
  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานยั่งยืน  -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  -  คณะแพทยศาสตร์
  9. ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  -  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  10. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  -  คณะเทคโนโลยี

และ  ศูนย์อื่นๆ อีกจะตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในสัปดาห์หน้า