กลุ่ม โรงพยาบาลมหาราช ได้ไปสำรวจชุมชนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ได้ใช้เครื่องมือในการสำรวจชุมชนดังนี้ 

1. แผนที่เดินดิน ใช้ทำความเข้าใจสังคมเดินทั่วชุมชนดูด้วยตนเองทุกบ้านเห็นพื้นที่ทางกายภาพอีกทั้งได้สร้างสัมพันธ์และคุ้นเคยกับชาวบ้าน

2. ผังเครือญาติ ถอดความสัมพันธ์เชิงสายเลือดทำให้เข้าใจชุมชนและทำให้รู้โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์

3.โครงสร้างองค์กรชุมชนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีสมาชิกแน่นอนมีการจัดการ มีผู้นำเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

4.ระบบสุขภาพชุมชน เป็นความหลากหลายในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพ เช่น Popular Sector, Folk Sector, Professional Sector

5. ปฏิทินชุมชน เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้าน ช่วยในการวางแผนการทำงาน

6. ประวัติศาสตร์ชุมชน เข้าใจความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน

7.ประวัติชีวิต เพื่อเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน เข้าใจมีความละเอียดอ่อน เพิ่มมิติความเป็นมนุษย์ มองเห็นรายละเอียดชีวิตของชาวบ้าน