• สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นมิใช่อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่มนุษย์ยังต้องการอาหารทางใจ เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้กระชุ่มกระชวย และมีความหวังอยู่เสมอ ดังนั้น  จงฝันถึงสิ่งที่ดีๆ ดังนี้.....
  • จงฝันที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติยศ และได้รับการยกย่องเชื่อถือจากคนทั่วไป
  • จงฝันที่จะเป้นคนเฉลียวฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ และเป้นที่ยอมรับของสังคม
  • จงฝันที่จะมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อไว้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
  • จงฝันที่จะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
  • จงฝันที่จะมีสุขภาพที่ดี และมีร่างกายแข็งแรง
  • จงฝันที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • จงฝันที่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและสังคม
  • จงฝันอยากเป็นคนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูล
  • จงฝันที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยลำแข้งตนเอง

" ถ้าทุกคนฝันแต่สิ่งดีๆก็จะมีพลังกายพลังใจ

ที่จะทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงขึ้นมาในที่สุด

ขอจงฝันในสิ่งที่ดีและมีความมุ่งมั่นให้ประสบผลสำเร็จ"