สวัสดิการ หมายถึง อยู่เย็นเป็นสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในสังคมไทย  โดยเฉพาะสังคมชนบท สวัสดิการมาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ  หรือพูดกลับกันก็คือ  ทรัพยากรธรรมชาติคือ ฐานชีวิต  

แต่ในปัจจุบัน มีการสร้าง "กติกาโลก"  ที่เป็นได้ทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติของไทย  หนึ่ง คือ กติกาการค้าโลกแบบพหุพาคี (มีองค์กร คือ WTO)  สอง คือ กติกาเขตการค้าเสรีทวิภาคี (FTAs)  สามคือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MEAs)

มีกฎหมายระหว่างประเทศมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  เช่น อนุสัญญายูปอฟ  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แนวปฏิบัติกรุงบอนน์  ข้อตกลงทริปส์

วันที่ 26 มค. เราได้ร่วมประชุมเพื่อตั้งโจทย์การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของ  ITPGR (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculutre  หรือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร) สนับสนุนโดย  สกว.   ผู้จัดคือ โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นักวิจัยเป็นทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.  ผู้เข้าร่วมมีตัวแทนจากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืช และด้านกม. ได้แก่ ก.เกษตรฯ ก.การต่างประเทศ ก.พาณิชย์  ก.สาธารณสุข  สภาพัฒน์ฯ สนง.กฤษฎีกา ภาคเอกชน คือ สภาหอการค้าไทย  และองค์การอิสระ คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    การประชุมจึงเป็น “วงเรียนรู้”  ในระดับนักวิทยาศาสตร์ นักกม. ผู้ปฏิบัติภาครัฐที่มีความกระตือรือร้นต่อเรื่องนี้อย่างมาก

ที่มันสำคัญสำหรับพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลตรงลงสู่ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานชีวิต ฐานสวัสดิการ ของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น  

ภาษากฎหมาย และ “เกม”บนผลประโยชน์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าคนหนึ่งคนจะเข้าใจได้    ภาครัฐและภาควิชาการที่ทำงานเป็นทีมจึงเป็น “ขุนศึก” ที่จะต้องเข้าใจเรื่องและเตรียมการ