นวัตกรรมการนำซีรั่มออกจากหลอดแก้ว

อัญญา อุทรักษ์, ศิริชัย รินทะราช
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

- การประกอบอาชีพใดๆผู้ประกอบอาชีพล้วนต้องการความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ปี 2547 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ตรวจซีรั่มหาระดับโคลีนเอสเตอเรส ในกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช ที่นำซีรั่มออกจากหลอดแก้วด้วยเทคนิคการหักหลอดแก้วจำนวน 546 หลอด มักจะถูกคมแก้วบาดนิ้วมือ 195 ครั้ง (35.7%) ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคร้ายแรงที่อาจปนมาในเลือดที่ตรวจ เสียเวลาในการนำซีรั่มออกจากหลอดแก้วมาก เฉลี่ย 15.48 วินาที / หลอด และสิ้นเปลืองถุงมือเนื่องจากถูกคมหลอดแก้วบาดเฉลี่ย 1 ข้าง/ 18 วินาที ผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์แท่งไม้ไผ่สำหรับช่วยนำซีรั่มออกจากหลอดแก้วโดยไม่ ต้องหักหลอดแก้ว เพื่อลดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ข้างต้น ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา ป้องกันเลือดเปื้อนถุงมือ ป้องกันเม็ดเลือดปะปนในซีรั่มบนกระดาษทดสอบและป้องกันเศษแก้วหล่นลงบน กระดาษที่ซึมซับซีรั่มไว้แล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกระดาษทดสอบและซีรั่ม ทำให้ผลการตรวจเปลี่ยนแปลงได้

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ศึกษา ศึกษาในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาล ในเครือข่ายปฐมภูมิอำเภอเมืองและกิ่งอำเภอดอนจาน จำนวน 89 คน วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson Correlation Independent sample t-test

ผลการศึกษา
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมโครงการร้อยละ 76.5 พบว่า อัตราถูกคมหลอดแก้วบาดนิ้วมือและถุงมือ = 0 เวลาในการนำซีรั่มออกจากหลอดแก้ว = 7.7 วินาที / หลอด ไม่มีเม็ดเลือดปะปนในซีรั่ม ไม่มีเลือดเปื้อนถุงมือ และไม่มีเศษหลอดแก้วหล่นบนกระดาษทดสอบ

สรุป
- นวัตกรรมแท่งไม้ สามารถช่วยในการนำซีรั่มออกจากหลอดแก้วของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจซีรั่มหาระดับ โคลีนเอสเตอเรส เป็นการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และช่วยให้ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.5 ในปัจจุบันยังมีการใช้นวัตกรรมนี้อยู่

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 75006, เขียน: 28 Jan 2007 @ 23:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)