การพัฒนาผังพิสัยการวิจัยอุบัติเหตุจราจร จังหวัดอุบลราชธานี

วิศิษฐ์ สงวนวงศ์วาน, อรชร มาลาหอม, จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ , รัชนี วีระสุขสวัสดิ์, สุเพียร โภคทิพย์, ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน, สุวารี เทพดาราและคณะ

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยอุบัติเหตุจราจร ในจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการดำเนินการ
- เป็นการวิจัย พัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเจาะจงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยการจัดเวที เสวนา “ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ในจังหวัดอุบลราชธานี “ 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เตรียมการเสวนา ครั้งที่ 2 เสวนาในกลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3 เสวนาในกลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 4 เสวนาในประเด็น ข้อมูลที่ได้จากการเสวนาทั้ง 2 ครั้ง นำมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้เสวนาทั้ง 2 กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง

ผลการศึกษา
- พบว่า ผังพิสัยการวิจัย มีดังนี้
1) ระบบข้อมูล ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ โครงสร้างต่างคนต่างทำ คำจำกัดความหลากหลาย ระบบข้อมูลขากการเชื่อมโยงและขาดการวิเคราะห์ภาพรวม

2) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ คนขาดทักษะและความไม่รู้วินัยจราจร , รถสภาพไม่เหมาะสม ,ถนนสภาพไม่ดี , ไม่ใช้ความรู้วิศวกรรมจราจร

3) การควบคุม ป้องกัน รณรงค์ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ ไม่มีแผนระยะยาว ขาดการประสานงานและประเมินผล ภาคประชาชนไม่มีบทบาท

4) กฎหมายและการบังคับใช้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ โทษเบา บังคับใช้ไม่สม่ำเสมอ ภาคประชาชนไม่มีบทบาทชัดเจน และ

5) ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ ด้าน Pre-Hospital care ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

สรุป
- การพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงาน ต่างๆ นำไปสู่กีแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบเชื่อมโยงมากขึ้น และทำให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือด้านอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานภายใน จังหวัด นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยได้พัฒนาบทบาทด้านวิชาการสู่สังคม สมกับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำด้านบริการวิชาการและส่งเสริมสุขภาพอย่างมี คุณภาพ


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 75005, เขียน: 28 Jan 2007 @ 23:17 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 18:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)