ถึงสถานที่ฝึกงานเวลา 7.30 น. ได้เขียนสคริปบทรายการโฮมรูมเรื่องไข้หวัดนก ซึ่งครูพี่เลี้ยงยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในข้อเปรียบเทียบระหว่างไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่จึงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงได้ใบปิดหน้าแฟ้มเอกสารสำคัญต่าง ๆให้เป็นระบบหลังจากนั้นจึงช่วยครุพี่เลี้ยงในการตัดต่อวีดีทัศน์เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนหูหนวกต่อ เนื่อจากทางผู้ควบคุมการผลิตยังไม่พอใจและมีจุดผิดพลาดอยู่หลายจุดสอนให้รู้ว่าการทำงานที่ต้องพรีเซ้นคนส่วนมากต้องมีการตรวจทานที่แม่นยำไม่ตกพลาด เวลา 14.00น.กลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่ช่วยเหลืองานกิจกรรมนักศึกษา