วันนี้ผมได้นำโปสเตอร์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มาประชาสัมพันธ์กันครับ เผื่อท่านใดสนใจ หรือมีญาติ พี่น้องที่สนใจ จะมาศึษาต่อในระดับปริญญาโท ที่คณะสหเวชศาตร์ ก็เรียนเชิญได้นะครับ ส่วนรายละเอียดผมได้ทำไว้ในโปสเตอร์ฉบับนี้แล้วครับ คลิก