มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอนจบ (3)

หากจะสร้าง “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ให้ได้จริง ๆ การสร้างหน่วยงานวิชาการต้องสร้างตามผู้นำที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านนั้น ๆ ไม่ใช่สร้างหน่วยงานขึ้นก่อน แล้วหาคนมาบริหาร หาคนเก่งถึงขนาดไม่ได้ก็เลือกคนรอง ๆ ลงไปเท่าที่พอจะหาได้ อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

         < เมนูหลัก >

         ตอนจบ (3)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ปัญญา

         สร้างหน่วยงานตาม “ผู้นำ” ทางวิชาการ

         หากจะสร้าง “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ให้ได้จริง ๆ การสร้างหน่วยงานวิชาการต้องสร้างตามผู้นำที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านนั้น ๆ ไม่ใช่สร้างหน่วยงานขึ้นก่อน แล้วหาคนมาบริหาร หาคนเก่งถึงขนาดไม่ได้ก็เลือกคนรอง ๆ ลงไปเท่าที่พอจะหาได้ อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

         เมื่อมีแนวคิดที่จะพัฒนางานวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องสร้างความชัดเจนในระดับเป็นรูปธรรมของแนวความคิดนั้น แล้วถามว่าใครเป็นนักวิชาการที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำ เชิญมาขอความเห็นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจนชัดเจน ต่อรองเชิญมาทำงานเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์วิชาการในหน่วยงานใหม่นี้ โดยมีเงื่อนไขด้านค่าตอบแทน เครื่องอำนวยความสะดวก ความรับผิดชอบ ผลงานที่ต้องการ เป็นต้น ให้ชัดเจน

         หลังจากนั้น ให้อิสระในการบริหารงานและบริหารทรัพยากรให้สูงสุด คอยตรวจสอบผลงานว่าตรงตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ สมควรปรับเปลี่ยนข้อตกลงอย่างไร เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ

         หากจะให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยได้จริง ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องเอื้อให้สร้างหน่วยงานตามผู้นำทางวิชาการตามที่ระบุในตอนต้นได้

         รวมทั้งหากผู้นำทางวิชาการนั้นย้ายงานหรือตาย หรือสูญเสียไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ถ้าหาผู้นำที่มีคุณภาพทางวิชาการระดับที่เหมาะสมไม่ได้ ระบบการบริหารจะต้องเอื้อให้ยุบเลิกหน่วยงานนั้นได้ 

         บทความพิเศษ ตอนจบ (3) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2823 (109) 13 มิ.ย. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)