แผนการจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 50

สาระสำคัญโดยสรุปของร่างแผนการจัดการความรู้ ที่นำเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำเสนอ กพร. ในสิ้นเดือนนี้

           เมื่อวันที่ 16 มค. 50 ได้มีการประชุมคณะทำงาน KM ของกรมฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาร่าง แผนการจัดการความรู้ ปี 50  ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หลายครั้งด้วยกันเพื่อช่วยกันจัดทำร่างแผนการจัดการความรู้ ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ และลงแบบฟอร์มตามที่ กพร. กำหนด  และเมื่อได้แผนเป็นรูปเป็นร่างแล้ว จึงได้นำเข้าที่ประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ที่ประชุมได้ช่วยกันกลั่นกรอง ก่อนที่จะส่งให้ทันกำหนด ในวันที่ 31 มค. นี้ 

           แผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 50 

 มีสาระสำคัญ พอสรุปได้ ดังนี้   

  • แผนการจัดการความรู้  มีอยู่ด้วยกัน  2 แผน         

          แผนที่ 1  

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำ คือ     การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

          องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ คือ     การบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

         ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรองฯ  คือ  จำนวนศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง

         เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  คือ เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,062 ศูนย์

         แผนที่ 2

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำ คือ     การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล

          องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ คือ     การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลผลิตการเกษตร

          ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรองฯ  คือ  ร้อยละของเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัย และ/หรือมีประสิทธิภาพ

          เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  คือ  จำนวนร้อยละ 85 ของเกษตรกรเป้าหมาย  คือ จำนวน 310,000 ราย

  • กิจกรรมการจัดการความรู้ที่จะดำเนินการในทั้ง 2 แผน

         1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          - ผู้บริหารระดับสูงประกาศนโยบายและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปฏิบติ

          - ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้งในระดับกรมฯ และหน่วยงานย่อยทุกระดับ( กอง,สำนัก ,ศูนย์, จังหวัด )

           - สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ

          - สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวย และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เช่น การจัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมการใช้ห้องเรียน KM  การสื่อสารสร้างควาเข้าใจผ่านช่องทางต่าง เช่น เว็บไซด์  จดหมายข่าว ฯลฯ

          2. การตรวจสอบองค์ความรู้

          - จัดเวทีแลกเปลี่ยน ตรวจสอบองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมการเกษตรตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

          3. การสร้างและแสวงหาความรู้

           - สำรวจผู้รู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

           - สำรวจแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

          4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

           - ประมวลและกลั่นกรองความรู้ และจัดความรู้ให้เป้นระบบ เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรของกรมฯ

           5. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

             - จัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการจัดหมวดหมู่ และพัฒนาปรับปรุงเพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านส่งเสริมการเกษตร

            6. การจัดระบบการเข้าถึงความรู้ 

            -  จัดระบบการเข้าถึงความรู้ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ โดย พัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บไซด์  การจัดทำเอกสาร CD เผยแพร่

             7. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

             - การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และเวทีที่มีอยู่แล้วในระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เวที DM ,DW, RW  และเวทีในหน่วยงานย่อย   ใช้ระบบเพื่อช่วยเพื่อน (Peer Assist) โดยให้จังหวัดที่ดำเนินการได้ดี เป็นตัวอย่างแก่จังหวัดใกล้เคียง  

              8. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

            - ระดับเจ้าหน้าที่  มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้  ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกับเกษตร   

             -ระดับเกษตรกร  มีการนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง

              9. การวัดและติดตามประเมินผล

              -   โดยการสรุปบทเรียน (AAR) ทุกครั้ง หลังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

               - การจัดเวทีสรุปบทเรียนครึ่งปี และปลายปี

               - การจัดตลาดนัดความรู้

            10. การยกย่องชมเชย

               - คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินดีเด่น  ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง  เพื่อประกาศยกย่องชมเชย และมอบรางวัล            

             ทั้งหมดข้างต้น คือ สาระสำคัญโดยสรุปของร่างแผนการจัดการความรู้ ปี 50 ที่นำเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำเสนอ กพร. ในสิ้นเดือนนี้ค่ะ .....    

           

          

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#แผนการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 73628, เขียน: 20 Jan 2007 @ 16:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • กำลังรอการเสริมพลังจากส่วนกลางอยู่นะครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ
  • ขอบคุณวีรยุทธ์ 
  • กำแพงเพชร เป็นต้นแบบ KM ที่ดีมากของกรมฯ 

ขอบคุณมากครับพี่นันทา  ที่เล่าให้ทราบ