ลปรร การบริการวิชาการแก่สังคม ( ๑ )


แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานจริง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ลปรร ที่อาคารขวัญมอ วันพฤหัสที่ ๑๗ พ.ย ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น.

    ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับมอบหมายภารกิจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในการประสานงานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนด วิสัยทัศน์ด้านการบริการวิชาการ ไว้ว่า

  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น   ภูมิภาค  ประเทศและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  และจะนำไปสู่การชี้นำสังคมทางปัญญา การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง” 

  โดยมีกลยุทธ์  3   ด้าน  คือ 

  กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาระบบ กลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   ตลอดจนการศึกษาวิจัย  

  กลยุทธ์ที่  2   สร้างและพัฒนาทิศทางวิชาการ  ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  

  กลยุทธ์ที่  3   การบริการรักษาพยาบาล   

  ศูนย์บริการวิชาการจึงได้กำหนดขอบข่ายหน้าที่ โดยมีบทบาทและหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน  และส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น     เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ  ภายใต้ศูนย์   ฯ  คณะและภาควิชาสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ   

  ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ว่างานบริการวิชาการแก่สังคมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพียงใด   สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือไม่นั้น คือผลการประเมินตนเองของแต่ละโครงการ   (Self  Assessment Report)  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

  ดังนั้นจึงเรียนคณาจารย์ และ บุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ " เพื่อสะกัด Knowledge Asset ครับ

  JJ

หมายเลขบันทึก: 7338เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2005 17:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี