วันนี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคึกคัก

เพราะมีสองงานใหญ่

งานแรกคือตลาดนัดหลักสูตร

ส่วนงานที่สองคืองานนวัตกรรม

(KKU Innovation 2007)

     สำหรับงาน Innovation เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ นวัตกรรมที่คณะวิชา หน่วยงาน ศูนย์ สำนักต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคม นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีการแสดงผลงานลิขสิทธิ์  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ และการให้ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม คือ การประกวดการออกแบบผ้าไทย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์     ปีนี้ภาระหน้าที่สำคัญที่รับผิดชอบคืองานด้านประเมินผลกิจกรรม ซึ่งทีมงานเรา(นำโดยอาจารย์แป๋ว)ได้จัดทำแบบประเมินไว้ 4 ชุด คือ

  • ผู้เข้าชมงาน 
  • ผู้จัดนิทรรศการ
  • ผู้เข้าร่วมประกวด และ
  • คณะกรรมการหรือทีมงานผู้จัด

สำหรับข้างล่างเป็นภาพการเตรียมงานค่ะ

                                    -น้อง-