QA วันละดัชนี : 10. งานห้องปฏิบัติการ

บอย สหเวช

   ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ มีคุณสุทธิวรรณ มีแท่ง เป็นผู้รับผิดชอบในดัชนีดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างแล้ว (ลิงค์) แต่ยังไม่ได้มีการสรุปการปรับเกณฑ์ดังกล่าว ขอนำเกณฑ์เดิม และเกณฑ์ที่ปรับใหม่ มาให้บุคลากรของงานห้องปฏิบัติการพิจารณาครับ

   
   เกณฑ์การตัดสินเดิม

 • มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
 • มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
 • มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้
 • มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 • มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

      ผมขอนำข้อเสนอแนะของงานบริการการศึกษา ที่ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ) กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาให้บุคลากรในงานห้องปฏิบัติการพิจารณา (ลิงค์)  และปรับเกณฑ์ใหม่ ดังนี้ครับ

 • มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
 • มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
 • มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


                                                                                  บอย สหเวช


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#งานห้องปฏิบัติการ#ดัชนีที่10.5-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 72874, เขียน: 16 Jan 2007 @ 11:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)